Jezik: si | en

Poenostavljena prisilna poravnava

 

BLOKADA TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV?

SODNE IZVRŠBE V TEKU?

DALJŠA ZAMUDA PRI IZPLAČILU PLAČ DELAVCEM?

NEPORAVNANE DAVČNE OBVEZNOSTI IN DAJATVE ZA DELAVCE?

INSOLVENTNI POLOŽAJ DRUŽBE!!!???

 

ŽELITE SANIRATI DRUŽBO?


NE BODITE PASIVNI PRI ODPRAVI VZROKOV ZA NASTALI POLOŽAJ!

NE TVEGAJTE KAZENSKE IN ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA!

 

Postopek poenostavljene prisilne poravnave je namenjen manjšim družbam in samostojnim podjetnikom, ki so se znašli v insolventnem položaju. Poenostavljeno prisilno poravnavo je dovoljeno voditi nad gospodarsko družbo, ki se po drugem odstavku 55. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) razvršča med mikro družbe in nad podjetnikom, ki ustreza merilom iz prve in druge alineje drugega odstavka 55. člena ZGD-1 ali merilom iz prve in druge alineje tretjega odstavka 55. člena ZGD-1. Poenostavljena prisilna poravnava je, kot že ime samo pove, v primerjavi s prisilno poravnavo enostavnejša, cenejša in hitrejša.

 

Predlog za začetek postopka poenostavljene prisilne poravnave mora insolventni dolžnik vložiti pri pristojnem sodišču, le temu pa mora biti priloženo: 

  • poročilo o finančnem položaju in poslovanju dolžnika (to mora vsebovati računovodske izkaze – bilanco stanja in izkaza poslovnega izida in denarnih tokov dolžnika, sezname upnikov in terjatev upnikov do dolžnika, znesek povprečnih mesečnih stroškov rednega poslovanja dolžnika v zadnjem letu),
  • načrt finančnega prestrukturiranja ter
  • dolžnikovo izjavo, da je poročilo resnično in da pošteno prikazuje dolžnikov finančni položaj in poslovanje. Ta izjava mora biti sestavljena v obliki notarskega zapisa.

 

Glede vsebine predloga poenostavljene prisilne poravnave je najpogostejši predlog o zmanjšanju in odložitvi zapadlosti dolžnikovih obveznosti. Pri kapitalski družbi se finančno prestrukturiranje lahko izvede tudi v obliki povečanja osnovnega kapitala z novimi stvarnimi vložki, katerih predmet so terjatve upnikov do dolžnika, lahko pa tudi z novimi denarnimi vložki.

 

Poenostavljena prisilna poravnava učinkuje samo za tiste terjatve, ki so uvrščene na posodobljeni seznam terjatev, ki ga mora dolžnik predložiti sodišču v roku enega meseca od začetka postopka poenostavljene prisilne poravnave. Dolžnik je dolžan posodobljenemu seznamu priložiti tudi njegovo izjavo, da posodobljeni seznam terjatev resnično in pošteno prikazuje stanje navadnih terjatev upnikov ob začetku postopka prisilne poravnave. Izjava mora biti sestavljena v obliki notarskega zapisa.

 

O poenostavljeni prisilni poravnavi ima pravico glasovati vsak upnik, katerega terjatev do dolžnika je navedena v posodobljenemu seznamu terjatev. Poenostavljena prisilna poravnava je sprejeta če za njeno sprejetje glasujejo upniki, katerih skupni znesek terjatev je najmanj 6/10 zneska osnove (osnova za izračun deleža glasovalnih pravic upnika pri glasovanju o sprejetju poenostavljene prisilne poravnave je vsota zneskov vseh navadnih terjatev upnikov, navedenih v posodobljenemu seznamu terjatev) in če za njeno sprejetje glasuje več kot polovica vseh upnikov, katerih terjatve so navedene v posodobljenemu seznamu terjatev.

 

Izid glasovanja o sprejetju prisilne poravnave mora preveriti notar in o tem sestaviti notarski zapisnik. Predlagatelj mora v štirih mesecih od objave oklica o začetku postopka poenostavljene prisilne poravnave na sodišče vložiti zahtevo za potrditev prisilne poravnave. Sodišče izda sklep, s katerim potrdi poenostavljeno prisilno poravnavo če je bila zahteva za potrditev poenostavljene prisilne poravnave vložena v roku iz predhodnega stavka in če je dosežena večina, potrebna za sprejetje poenostavljene prisilne poravnave.

 

Ne odlašajte s sprejemom in izvajanjem ukrepov, ki jih za družbe in druge poslovne subjekte, ki so v težavah ali insolventni, predpisuje in dopušča relevantna zakonodaja! 


Za pripravo vsega potrebnega v zvezi s predlogom za uvedbo postopka poenostavljene prisilne poravnave se čim prej obrnite na strokovnjake za prestrukturiranje poslovnih subjektov – družbo SKUPINA VERITAS, d.o.o.

© SKUPINA VERITAS d.o.o.

Tyrševa ulica 18 | 2000 Maribor | +386 2 22 08 900 | info@veritas.si

Izdelava spletnih strani: NAVDIH.NET