Jezik: si | en

Preventivno prestrukturiranje

 

BLOKADA TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV?

SODNE IZVRŠBE V TEKU?

DALJŠA ZAMUDA PRI IZPLAČILU PLAČ DELAVCEM?

NEPORAVNANE DAVČNE OBVEZNOSTI IN DAJATVE ZA DELAVCE?

INSOLVENTNI POLOŽAJ DRUŽBE!!!???


ŽELITE SANIRATI DRUŽBO?


NE BODITE PASIVNI PRI ODPRAVI VZROKOV ZA NASTALI POLOŽAJ!

NE TVEGAJTE KAZENSKE IN ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA!

 

V skladu z določili Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) se postopek preventivnega prestrukturiranja vodi z namenom, da se dolžniku, ki je po določilih Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) majhna, srednja ali velika družba in za katerega je verjetno, da bo v obdobju enega leta postal insolventen, omogoči, da na podlagi sporazuma o finančnem prestrukturiranju izvede ustrezne ukrepe prestrukturiranja svojih finančnih obveznosti (predvsem sklenitev takšnega sporazuma z upniki) in druge ukrepe finančnega prestrukturiranja, potrebne, da odpravi vzroke, zaradi katerih bi lahko postal insolventen.

 

Namen postopka preventivnega prestrukturiranja je, da dolžnik z upniki, ki so imetniki finančnih terjatev do dolžnika, sklene sporazum o finančnem prestrukturiranju, na podlagi katerega se njihove finančne terjatve zmanjšajo ali se odloži njihova dospelost ali se spremeni obrestna mera.

 

Postopek preventivnega prestrukturiranja se lahko začne, ko dolžnik še ni insolventen in je verjetno, da bo v obdobju enega leta postal insolventen. Domneva se, da predhodno navedeni razlog obstaja, če z začetkom postopka preventivnega prestrukturiranja soglašajo upniki, ki so imetniki finančnih terjatev do dolžnika, ki skupaj dosegajo 30 odstotkov vsote vseh finančnih terjatev do dolžnika.

 

Sporazum o finančnem prestrukturiranju začne veljati, ko izrečejo privolitev v njegovo sklenitev dolžnik in upniki, katerih skupni znesek navadnih finančnih terjatev, vključenih v osnovni seznam finančnih terjatev, je najmanj 75 odstotkov vsote vseh navadnih finančnih terjatev, vključenih v ta seznam in če sporazum učinkuje tudi za zavarovane finančne terjatve, tudi, ko isto naredijo upniki, katerih skupni znesek zavarovanih finančnih terjatev, vključenih v osnovni seznam finančnih terjatev, je najmanj 75 odstotkov vsote vseh zavarovanih finančnih terjatev, vključenih v ta seznam. Sporazum o finančnem prestrukturiranju učinkuje za terjatve vseh upnikov, ki so soglašali s sklenitvijo sporazuma, na način in v obsegu, določenem v sporazumu. Proti tem upnikom učinkujejo tudi druge obveznosti, ki so jih prevzeli s sklenitvijo tega sporazuma. Splošno gledano in ob upoštevanju določenih izjem, ki jih opredeljuje ZFPPIPP, učinkuje zmanjšanje oziroma odložitev dospelosti navadnih oziroma zavarovanih finančnih terjatev iz osnovnega seznama finančnih terjatev, določeno v sporazumu o finančnem prestrukturiranju, tudi za imetnike teh terjatev, ki niso soglašali s sklenitvijo tega sporazuma.

 

Ne odlašajte s sprejemom in izvajanjem ukrepov, ki jih za družbe in druge poslovne subjekte, ki so v težavah ali insolventni, predpisuje in dopušča relevantna zakonodaja! 

 

Za pripravo vsega potrebnega v zvezi s predlogom za uvedbo postopka preventivnega prestrukturiranja se čim prej obrnite na strokovnjake za prestrukturiranje poslovnih subjektov – družbo SKUPINA VERITAS, d.o.o.

© SKUPINA VERITAS d.o.o.

Tyrševa ulica 18 | 2000 Maribor | +386 2 22 08 900 | info@veritas.si

Izdelava spletnih strani: NAVDIH.NET